Concilium Ephesenum
431 AD
FORMULA
Ελληνικά   | English   | Slovenky   |    
Formula o únii
Ohľadom panny Bohorodičky a spôsobu vtelenia jednorodeného Syna Božieho, stručne uvedieme, o čom sme presvedčení a vyznávame, nie však ako pridávanie, ale spôsobom plného uvedenia toho, čo sme prijali a získali zo starobylých svätých písem a z tradície svätých otcov Niceji. Preto - ako vravíme - to krédo je postačujúce pre zbožné poznanie a k zamietnutiu všetkých heretických omylov. Nebudeme hovoriť domnienky o nedosiahnuteľných veciach, ale vyznávame našu bezvládnosť, a tak zastavíme tých, čo nás obviňujú zo skúmania toho, čo prevyšuje ľudskú chápavosť.

Vyznávame, že náš Pán Ježiš Kristus, jednorodený Boží Syn, dokonalý Boh a dokonalý človek rozumovej duše a tela, splodený pred všetkými vekmi z Otca čo do božstva a ten istý v posledných dňoch pre nás a pre našu spásu narodený z Márie panny, podľa ľudskosti, jeden a ten istý, tej istej podstaty s Otcom v božstve a tej istej podstaty s nami v ľudskosti, stal sa zjednotením dvoch prirodzeností. Preto my vyznávame jedného Krista, jedného Syna, jedného Pána. Podľa tohto chápania nezmiešanej jednoty, vyznávame, že svätá Panna je Boho-rodička, pretože Boh, Slovo, vzalo telo a stalo sa človekom, keď pri svojom opravdivom počatí sa spojilo s chrámom, ktorý z nej vzalo.

Ohľadom evanjeliových a apoštolských vyznaní o Pánovi, vieme, že teológovia bežne hovoria o jednej osobe a ostatné rozlišujú ako dve prirodzenosti, pričom tú bohu-vhodnú vysvetľujú v súvislosti s božstvom Krista, kým tú nižšiu s ľudskosťou.